Kada čovek dođe do poznih godina, svakog narednog dana u odnosu na prethodni je sve veća  njegova zavisnost od mlađih osoba i od pomoći uopšteno a kod ne tako malog broja je i njihova sposobnost za rasuđivanje manja protekom vremena jer bitku sa godinama niko nikada nije dobio.

Starija lica su, zbog bioloških činilaca, izložena većem riziku od raznoraznih zlonamernih aktivnosti  koje aktivnosti za posledicu imaju njihovu materijalnu eksploataciju.

Nije tako redak slučaj da se sa tim licima zaključuju pravni poslovi a da njihovu sadržinu starija lica uopšte i ne razumeju, niti znaju kakva prava i obaveze ti poslovi za njih proizvode.

Ranije, pre 2014. godine kada su se ugovori overavali u sudu, a sud je overavao samo potpise i nije ulazio u sadržinu samog pravnog posla, nije bio tako redak slučaj da “osoba od poverenja” odvede starije lice da produži “ličnu kartu”, a da nakon toga sazna da je zapravo otuđila stan.

Upravo zbog takvih slučajeva država  na različite načine nastoji da zaštiti ovu ugroženu kategoriju, kategoriju starijih lica.

Uvođenjem notarijata u pravni poredak Republike Srbije je rešen jedan mali deo problema na taj način što javni beležnik učesnike ugovora detaljno obaveštava o sadržini pravnog posla i posledicama koje on proizvodi u okviru solemnizacione klauzule.

Takođe, prilikom zaključivanja ugovora kada jedna ugovorna strana ima 65+ godina javnobeležnici su zauzeli maltene jedinstvenu praksu da se takvo lice obavezno prihijatrijski pregleda pre zaključenja pravnog posla kako bi se sprečile zloupotrebe eventualne u pogledu duševnih smetnji tog starijeg lica.

Dalje, neke banke traže da specijalno punomoćje za podizanje novca bude ne starije od 6 meseci kako bi sprečile zloupotrebe, dok druge traže potvrdu o životu lica, kako bi se sprečilo podizanje penzija lica.

Postoji i poseban vanparnični postupak za ograničenje/lišenje poslovne sposobnosti. On postoji da zaštiti lica koja ne mogu da se staraju ni sami o sebi, a kamoli o svojoj imovini.

Međutim, na ove načine je rešen samo deo problema koje pogađaju starije osobe, jer je život mnogo maštovitiji od svakog zakonskog rešenja koje treba da se primenjuje na unapred neodređeni broj slučajeva. Zbog toga je jako važno upravo i to što novinari rade. A to je permamentno informisanje, edukacija i saveti našim starijim sugrađanima. Prevencija je u svakoj oblasti života jakno značajan vid borbe.

Prema praktičnim iskustvima moje advokatske kancelarije starija lica doživljavaju teži oblik prevare od lica kojima veruju i lica koja su zadužena ili angažovana od strane najbližih srodnika, u odnosu na potpunog neznanca.

Advokat Nemanja Mišović je u vezi sa ovom temom gostovao u Dnevniku 2 Radio Televizije Srbije (RTS). Integralnu novinsku objavu sa prilogom u obliku video zapisa možete pogledati na ovom linku:

https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4580277/ugovor-o-dozivotnom-izdrzavanju-stari.html