срб
/ eng
Linkedin

Vek tradicije
u advokaturi

Naša advokatska kancelarija je posvećena pružanju
kvalitetne pravne pomoći fizičkim i pravnim licima,
kao i drugim organizacijama u svim pravnim oblastima.

Vizija advokatske kancelarije Đorđević&Đorđević je da na temelju opsežnog i utemeljenog znanja iz oblasti prava pružamo najkvalitetniju pravnu pomoć u postupcima kako pred domaćim, tako i pred arbitražnim telima, pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i pred sudovima zemalja EU uz pomoć advokatskih kancelarija sa kojima sarađujemo. Cilj nam je da svakom klijentu pristupimo s punom pažnjom nudeći pravnu pomoć iz svih oblasti prava dok efikasno pristupamo rešavanju sporova. Advokatsku kancelariju Đorđević&Đorđević čini dobro usklađeni tim visoko kvalifikovanih advokata i advokatskih pripravnika sa stručnim znanjem i iskustvom stečenim u zemlji i inostranstvu.

Advokatska kancelarija Đorđević

Oblasti i ekspertize

Cilj nam je da svakom klijentu pristupimo s punom pažnjom nudeći pravnu pomoć
iz svih oblasti prava dok efikasno pristupamo rešavanju sporova.

Krivično pravo

Naša kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata odbrane u krivičnim postupcima pred svim domaćim sudovima opšte i posebne nadležnosti, kao i odbrane u krivičnim postupcima pred međunarodnim sudovima. Posebno ističemo naše bogato iskustvo u postupcima za organizovani kriminal i ratne zločine. Naš krivično-pravni tim poseduje sertifikate za odbranu maloletnih učinioca krivičnih dela i za zaštitu maloletnika. Takođe, bavimo se odbranama u prekršajnom postupku, pogotovo privrednih subjekata. Pružamo pravnu pomoć klijentima u oblasti poreskog savetovanja, kao i carinskih prekršaja.

Privredno pravo

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata pravne savete o načinu osnivanja kompanija i njihovih predstavništava, donošenju svih neophodnih akata u poslovanju, sprovođenju statusnih promena i obavljanju finansijskih transakcija sa inostranim elementom. Izvršavamo kompletnu pravnu analizu privrednih društava (Legal due diligence), izrađujemo nacrte svih vrsta ugovora u privredi i pripremamo sva neophodna dokumenta potrebna za sprovođenje promena. Zastupamo privredne subjekte u parničnim, vanparničnim postupcima, privrednim prestupima i stečajnim i likvidacionim postupcima.

Stvarno građansko pravo

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata savete u vezi sa investicionom gradnjom, kupoprodajom nepokretnosti i upisima prava svojine na nepokretnostima pred nadležnim registrima. Takođe, sastavljamo nacrte svih pravnih akata na osnovu kojih se vrši promet stvarnih prava, kao i akata koji se overavaju kod javnih beležnika. Postupamo pred svim sudovima i upravnim organima u sporovima ili postupcima vezanim za stvarna građanska prava.

Saznajte više

U okviru porodičnog prava, naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata zastupanje pred svim sudovima u postupcima za sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi, za deobu bračne tekovine, za vršenje/lišavanje roditeljskog prava, za utvrđivanje ili osporavanje očinstva/materinstva, u postupcima za utvrđivanje visine doprinosa izdržavanja dece od strane roditelja, kao i u postupcima za sprečavanje i zaštitu od nasilja u porodici. Sastavljamo i bračne ugovore, nacrte sporazuma za razvod braka, kao i sporazume o deobi zajedničke imovine.

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata sastavljanje zahteva za pokretanje ostavinskog postupka, isticanje zahteva za ostvarivanja prava na nužni nasledni deo, pravne radnje pri utvrđivanju sastava ostavinske mase, sastavljanje nacrta zaveštavanja (testamenta), sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju, sastavljanje ugovora o raspodeli imovine za života, sastavljanje ugovora o prenosu naslednog udela, sastavljanje nasledničkih izjava, zastupanje na ročištima u vanparničnim i parničnim ostavinskim postupcima.

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i ostalih opštih akata, rešenja o godišnjem odmoru, upozorenja pred otkaz, rešenja o otkazu. Bavimo se zastupanjem zaposlenih i poslodavaca u radnim sporovima (neisplaćena zarada, regres, prevoz, naknada zarade i dr.), zastupanje u vansudskim i sudskim postupcima zbog povrede na radu, zastupanje zaposlenih i poslodavaca u postupcima za „mobing“ i zlostavljanje na radu.

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata naknadu materijalne i nematerijalne štete. Naši stručnjaci su razvili brz i efikasan sistem za naplatu potraživanja u sudskim i vansudskim izvršnim postupcima. Zastupamo fizička i pravna lica u postupcima naplate potraživanja. Sastavljamo nacrte svih vrsta ugovora i aneksa ugovora u domenu obligacionog prava.

U okviru bankarsko-finansijskog i prava osiguranja, advokatska kancelarija Đorđević&Đorđević pruža pravnu pomoć koja obuhvata pružanje pravnih usluga u vezi sa statusnim pitanjima, izradu statusne dokumentacije, savetovanje klijenata u vezi sa aspektima poslovnih odnosa na finansijskom tržištu, analizu dokumetnacije, sačinjavanje svih vrsta ugovora, založnih izjava i drugih akata koji su sastavni deo bankarskog poslovanja. Naša advokatska kancelarija zastupa banke i klijente banaka u parničnim postupcima za utvrđivanje ništavosti ugovornih odredaba koje se odnose na obrade kredita, kursne razlike u sporovima povodom kredita indeksiranih u švajcarskim francima, naknade za NKOSK itd. U okviru prava osiguranja, vršimo pripremu dokumentacije u vezi sa osiguranjem lica i imovine, zastupamo klijente pred osiguravajućim društvima u postupku po zahtevima za odštetu; zastupamo klijente u sporovima koji proisteknu iz osiguranja, zastupamo osiguravajuća društva u regresnim i drugim postupcima.

Deo naše kancelarije posebno se specijalizovao iz oblasti energetskog prava imajući u vidu sve više standarde u pogledu zaštite životne sredine i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Tu smo za Vas

Ako vam je potrebna naša pravna pomoć ili savet možete nas kontaktirati.

KONTAKTIRAJTE NAS

Stvarno građansko pravo

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata savete u vezi sa investicionom gradnjom, kupoprodajom nepokretnosti
i upisima prava svojine na nepokretnostima pred nadležnim registrima. Takođe, sastavljamo nacrte svih pravnih akata na osnovu
kojih se vrši promet stvarnih prava, kao i akata koji se overavaju kod javnih beležnika. Postupamo pred svim sudovima i upravnim
organima u sporovima ili postupcima vezanim za stvarna građanska prava.

U okviru pravne pomoći koju pruža, kancelarija se bavi i sporovima iz oblasti zaštite autorskih prava i industrijske svojine.

Kupovina i sticanje nepokretnosti

Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć pri kupovini i sticanju nepokretnosti kako u oblasti poslovanja tako i u oblasti stanovanja. Bavimo se ispitivanjem validnosti vlasničke dokumentacije za nepokretnost, izrađujemo ugovore i organizujemo overe ugovora kod javnog beležnika.

Razvoj i investiranje u oblasti nepokretnosti

Sarađujemo sa klijentima u izboru lokacija za izgradnju pri čemu utvrđujemo ispravnost vlasničke dokumentacije, analiziramo urbanističke parametre kao i očekivane troškove razvoja lokacije.

Zakup nepokretnosti

Izrađujemo i pripremamo ugovore o zakupu bez obzira na to da li je klijent zakupac ili zakupodavac. Posebno savetujemo klijente u vezi primopredaje nepokretnosti koja je predmet zakupa.

Izgradnja

Izrađujemo izvođačke ugovore u oblasti izgradnje i savetujemo klijente u vezi procedura za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola.

U okviru pravne pomoći koju pruža, kancelarija se bavi i pravom zaštite konkurencije.

close