srb
/ eng
Linkedin

Век традиције
у адвокатури

Наша адвокатска канцеларија је посвећена пружању
квалитетне правне помоћи физичким и правним лицима,
као и другим организацијама у свим правним областима.

Визија адвокатске канцеларије Ђорђевић&Ђорђевић је да на темељу опсежног и утемељеног знања из области права пружамо најквалитетнију правну помоћ у поступцима како пред домаћим, тако и пред арбитражним телима, пред Европским судом за људска права, као и пред судовима земаља ЕУ уз помоћ адвокатских канцеларија са којима сарађујемо. Циљ нам је да сваком клијенту приступимо с пуном пажњом нудећи правну помоћ из свих области права док ефикасно приступамо решавању спорова. Адвокатску канцеларију Ђорђевић&Ђорђевић чини добро усклађени тим високо квалификованих адвоката и адвокатских приправника са стручним знањем и искуством стеченим у земљи и иностранству.

Advokatska kancelarija Đorđević

Области и експертизе

Циљ нам је да сваком клијенту приступимо с пуном пажњом нудећи правну помоћ
из свих области права док ефикасно приступамо решавању спорова.

Кривично право

Наша канцеларија пружа правну помоћ која обухвата одбране у кривичним поступцима пред свим домаћим судовима опште и посебне надлежности, као и одбране у кривичним поступцима пред међународним судовима. Посебно истичемо наше богато искуство у поступцима за организовани криминал и ратне злочине. Наш кривично-правни тим поседује сертификате за одбрану малолетних учиниоца кривичних дела и за заштиту малолетника. Такође, бавимо се одбранама у прекршајном поступку, поготово привредних субјеката. Пружамо правну помоћ клијентима у области пореског саветовања, као и царинских прекршаја.

Привредно право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата правне савете о начину оснивања компанија и њихових представништава, доношењу свих неопходних аката у пословању, спровођењу статусних промена и обављању финансијских трансакција са иностраним елементом. Извршавамо комплетну правну анализу привредних друштава (Legal due diligence), израђујемо нацрте свих врста уговора у привреди и припремамо сва неопходна документа потребна за спровођење промена. Заступамо привредне субјекте у парничним, ванпарничним поступцима, привредним преступима и стечајним и ликвидационим поступцима.

Стварно грађанско право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата савете у вези са инвестиционом градњом, купопродајом непокретности и уписима права својине на непокретностима пред надлежним регистрима. Такође, састављамо нацрте свих правних аката на основу којих се врши промет стварних права, као и аката који се оверавају код јавних бележника. Поступамо пред свим судовима и управним органима у споровима или поступцима везаним за стварна грађанска права.

Сазнајте више

У оквиру породичног права, наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата заступање пред свим судовима у поступцима за споразумни развод брака или развод брака по тужби, за деобу брачне тековине, за вршење/лишавање родитељског права, за утврђивање или оспоравање очинства/материнства, у поступцима за утврђивање висине доприноса издржавања деце од стране родитеља, као и у поступцима за спречавање и заштиту од насиља у породици. Састављамо и брачне уговоре, нацрте споразума за развод брака, као и споразуме о деоби заједничке имовине.

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата састављање захтева за покретање оставинског поступка, истицање захтева за остваривања права на нужни наследни део, правне радње при утврђивању састава оставинске масе, састављање нацрта завештавања (тестамента), састављање уговора о доживотном издржавању, састављање уговора о расподели имовине за живота, састављање уговора о преносу наследног удела, састављање наследничких изјава, заступање на рочиштима у ванпарничним и парничним оставинским поступцима.

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата састављање уговора о раду, правилника о раду, правилника о организацији и систематизацији послова и осталих општих аката, решења о годишњем одмору, упозорења пред отказ, решења о отказу. Бавимо се заступањем запослених и послодаваца у радним споровима (неисплаћена зарада, регрес, превоз, накнада зараде и др.), заступање у вансудским и судским поступцима због повреде на раду, заступање запослених и послодаваца у поступцима за „мобинг“ и злостављање на раду.

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата накнаду материјалне и нематеријалне штете. Наши стручњаци су развили брз и ефикасан систем за наплату потраживања у судским и вансудским извршним поступцима. Заступамо физичка и правна лица у поступцима наплате потраживања. Састављамо нацрте свих врста уговора и анекса уговора у домену облигационог права.

У оквиру банкарско-финансијског и права осигурања, адвокатска канцеларија Ђорђевић&Ђорђевић пружа правну помоћ која обухвата пружање правних услуга у вези са статусним питањима, израду статусне документације, саветовање клијената у вези са аспектима пословних односа на финансијском тржишту, анализу докуметнације, сачињавање свих врста уговора, заложних изјава и других аката који су саставни део банкарског пословања. Наша адвокатска канцеларија заступа банке и клијенте банака у парничним поступцима за утврђивање ништавости уговорних одредаба које се односе на обраде кредита, курсне разлике у споровима поводом кредита индексираних у швајцарским францима, накнаде за НКОСК итд. У оквиру права осигурања, вршимо припрему документације у вези са осигурањем лица и имовине, заступамо клијенте пред осигуравајућим друштвима у поступку по захтевима за одштету; заступамо клијенте у споровима који проистекну из осигурања, заступамо осигуравајућа друштва у регресним и другим поступцима.

Део наше канцеларије посебно се специјализовао из области енергетског права имајући у виду све више стандарде у погледу заштите животне средине и коришћења обновљивих извора енергије.

Ту смо за Вас

Ако вам је потребна наша правна помоћ или савет можете нас контактирати.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Стварно грађанско право

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која обухвата савете у вези са инвестиционом градњом, купопродајом непокретности
и уписима права својине на непокретностима пред надлежним регистрима. Такође, састављамо нацрте свих правних аката на основу
којих се врши промет стварних права, као и аката који се оверавају код јавних бележника. Поступамо пред свим судовима и управним
органима у споровима или поступцима везаним за стварна грађанска права.

У оквиру правне помоћи коју пружа, канцеларија се бави и споровима из области заштите ауторских права и индустријске својине.

Куповина и стицање непокретности

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ при куповини и стицању непокретности како у области пословања тако и у области становања. Бавимо се испитивањем валидности власничке документације за непокретност, израђујемо уговоре и организујемо овере уговора код јавног бележника.

Развој и инвестирање у области непокретности

Сарађујемо са клијентима у избору локација за изградњу при чему утврђујемо исправност власничке документације, анализирамо урбанистичке параметре као и очекиване трошкове развоја локације.

Закуп непокретности

Израђујемо и припремамо уговоре о закупу без обзира на то да ли је клијент закупац или закуподавац. Посебно саветујемо клијенте у вези примопредаје непокретности која је предмет закупа.

Изградња

Израђујемо извођачке уговоре у области изградње и саветујемо клијенте у вези процедура за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола.

У оквиру правне помоћи коју пружа, канцеларија се бави и правом заштите конкуренције.

close