Za razliku od razvoda braka koji se pokreće tužbom zbog toga što su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika , sporazumni razvod braka pokreće se predlogom za sporazumni razvod braka saglasnošću volja oba bračna supružnika. Predlog za sporazuni razvod braka se podnosi nadležnom sudu u mestu prebivališta ili boravišta nekog od supružnika, odnosno u mestu njihovog poslednjeg zajedničkog prebivališta. Sporazum o razvodu braka sadrži pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine, naravno u slučaju da imaju iz braka zajedničku decu i zajedničku imovinu. Sud će u pogledu dece i pored sporazuma oba supružnika gledati da li je ta odluka koju su doneli oba supružnika u najboljem interesu dece i to tako što će konsultovati centar za socijalni rad da donese svoje stručno mišljenje. Sporazum o razvodu braka obavezno mora biti u pismenoj formi i potpisan od strane oba supružnika. Roditeljsko pravo roditelji vrše zajednički ili samostalno ali kao što sam napred navela na kraju sud odlučuje šta je u najboljem interesu dece, a na osnovu mišljenja centra za socijalni rad. Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta-dece jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta-dece i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta-dece sa drugim roditeljem. Za razliku od samostalnog vršenja roditeljskog prava, zajedničko vršenje roditeljskog prava podrazumeva sporazum roditelja  da će zajednički i sporazumno vršiti sva prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava oko stvari koje su bitne za dete i u njegovom najboljem interesu, primera radi, dogovor oko odlaska u školu,odlaska na neki sport, odlaska na putovanje jednog od roditelja gde je potrebna saglasnost drugog roditelja itd. Kod zajedničkog vršenja roditeljskog prava ne postoji sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta-dece, ali roditelji koji vrše zajedničko roditeljsko pravo mogu da se dogovore da svoje pravo oko plaćanja alimentacije odnosno sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta-dece ostvare kod notara na osnovu člana 82 stav 2 Zakona o javnom beležništvu. Zajednička odgovornost roditelja prema deci je nedeljiva, njihova dužnost je da podržavaju i upotpunjuju jedno drugo. Sastavni deo sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava jeste i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta. Ovo je jako bitno jer ako bi dete stalno menjalo mesto prebivališta to bi bilo jako stresno i naporno da se dete konačno prilagodi na mesto u kome treba stalno da boravi. Vrhovni sud  Srbije je 2007. godine zauzeo stanovište da sudovi ne mogu umesto roditelja da donose odluku o prebivalištu deteta.  Što se tiče imovine supružnici mogu zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine i tada je u pitanju sporazumna deoba. Ako supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, pokreće se postupak po tužbi radi podele bračne tekovine. Pretpostavka je da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki a da je udeo u sticanju jednog supružnika veći potrebno je dokazati. Uvek je bolje da dođe do sporazumnog razvoda braka prvenstveno zbog dece kako ne bi došlo do razvoda braka koji se pokreće tužbom, jer su u tom slučaju deca izložena ispitivanjima od strane psihologa iz centra za socijalan rad, mogućim veštačenjima, odlukama sa kojim roditeljem bi više voleli da žive što predstavlja veliki stres i ostavlja trajne posledice po decu a i troškovi postupka su mnogo veći. Zato treba dobro razmisliti zbog dece šta je u njihovom najboljem interesu, a da što manje pate i budu izložena stresu. Sam postupak sporazumnog razvoda braka može se okončati već na prvom ročištu. Ročište u slučaju da se razvode supružnici  koji imaju decu mora biti održano u roku od 15 dana od dana dostavljanja sporazuma nadležnom sudu. Nakon što sudija utvrdi da su sve strane prisutne i da utvrdi da sporazum sadrži sve elemente i da je sporazum u najboljem interesu deteta, a utvrđuje na način koji je napred opisan, dakle dobijanjem mišljenja od strane centra za socijalni rad, sudija će usvojiti predloženi sporazum donošenjem presude o razvodu braka i time će se brak smatrati zvanično okončanim.

Porodični zakon definiše roditeljsko pravo kao pravo izvedeno iz dužnosti roditelja koje postoji samo u meri potrebnoj za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta.