Зa разлику од развода брака који се покреће тужбом због тога што су брачни односи озбиљно и трајно поремећени или ако се објективно не може остварити заједница живота супружника , споразумни развод брака покреће се предлогом за споразумни развод брака сагласношћу воља оба брачна супружника. Предлог за споразуни развод брака се подноси надлежном суду у месту пребивалишта или боравишта неког од супружника, односно у месту њиховог последњег заједничког пребивалишта. Споразум о разводу брака садржи писмени споразум о вршењу родитељског права и писмени споразум о деоби заједничке имовине, наравно у случају да имају из брака заједничку децу и заједничку имовину. Суд ће у погледу деце и поред споразума оба супружника гледати да ли је та одлука коју су донели оба супружника у најбољем интересу деце и то тако што ће консултовати центар за социјални рад да донесе своје стручно мишљење. Споразум о разводу брака обавезно мора бити у писменој форми и потписан од стране оба супружника. Родитељско право родитељи врше заједнички или самостално али као што сам напред навела на крају суд одлучује шта је у најбољем интересу деце, а на основу мишљења центра за социјални рад. Споразум о самосталном вршењу родитељског права обухвата споразум родитеља о поверавању заједничког детета-деце једном родитељу, споразум о висини доприноса за издржавање детета-деце и споразум о начину одржавања личних односа детета-деце са другим родитељем. За разлику од самосталног вршења родитељског права, заједничко вршење родитељског права подразумева споразум родитеља  да ће заједнички и споразумно вршити сва права и дужности из садржине родитељског права око ствари које су битне за дете и у његовом најбољем интересу, примера ради, договор око одласка у школу,одласка на неки спорт, одласка на путовање једног од родитеља где је потребна сагласност другог родитеља итд. Код заједничког вршења родитељског права не постоји споразум о висини доприноса за издржавање детета-деце, али родитељи који врше заједничко родитељско право могу да се договоре да своје право око плаћања алиментације односно споразум о висини доприноса за издржавање детета-деце остваре код нотара на основу члана 82 став 2 Закона о јавном бележништву. Заједничка одговорност родитеља према деци је недељива, њихова дужност је да подржавају и употпуњују једно друго. Саставни део споразума о заједничком вршењу родитељског права јесте и споразум о томе шта ће се сматрати пребивалиштем детета. Ово је јако битно јер ако би дете стално мењало место пребивалишта то би било јако стресно и напорно да се дете коначно прилагоди на место у коме треба стално да борави. Врховни суд  Србије је 2007. године заузео становиште да судови не могу уместо родитеља да доносе одлуку о пребивалишту детета.  Што се тиче имовине супружници могу закључити споразум о деоби заједничке имовине и тада је у питању споразумна деоба. Ако супружници не могу да се споразумеју о деоби заједничке имовине, покреће се поступак по тужби ради поделе брачне тековине. Претпоставка је да су удели супружника у заједничкој имовини једнаки а да је удео у стицању једног супружника већи потребно је доказати. Увек је боље да дође до споразумног развода брака првенствено због деце како не би дошло до развода брака који се покреће тужбом, јер су у том случају деца изложена испитивањима од стране психолога из центра за социјалан рад, могућим вештачењима, одлукама са којим родитељем би више волели да живе што представља велики стрес и оставља трајне последице по децу а и трошкови поступка су много већи. Зато треба добро размислити због деце шта је у њиховом најбољем интересу, а да што мање пате и буду изложена стресу. Сам поступак споразумног развода брака може се окончати већ на првом рочишту. Рочиште у случају да се разводе супружници  који имају децу мора бити одржано у року од 15 дана од дана достављања споразума надлежном суду. Након што судија утврди да су све стране присутне и да утврди да споразум садржи све елементе и да је споразум у најбољем интересу детета, а утврђује на начин који је напред описан, дакле добијањем мишљења од стране центра за социјални рад, судија ће усвојити предложени споразум доношењем пресуде о разводу брака и тиме ће се брак сматрати званично окончаним.

Породични закон дефинише родитељско право као право изведено из дужности родитеља које постоји само у мери потребној за заштиту личности, права и интереса детета.