Sve češće se u praksi susrećemo sa slučajevima gde su građani napadnuti od strane pasa, najčešće lutalica, koji ničim izazvani napadaju građane tako što ih ujedu i pobegnu, a koji građani usled ujeda psa pretrpe nematerijalnu štetu za fizički bol, strah i naruženost ili pak materijalnu štetu u slučaju kada im pas usled napada i ujeda pocepa odeću. Iako se profitne i neprofitne organizacije trude da zbrinu pse lutalice kako bi ih zaštitili  ipak lokalne samouprave ne preduzimaju potrebne mere kako bi se ova pojava što ređe javljala u praksi. Budući da ne možemo da utičemo na to da li će psi lutalice biti zbrinuti na način da budu usvojeni ili smešteni u azil i isti sklonjeni sa ulica kako ne bi napadali građane onda treba da znamo kako postupamo u slučaju kada smo napadnuti od strane psa lutalice i koja su naša prava.

Ako se desi da vas napadne pas lutalica prvo što treba da uradite jeste da se javite najbližoj zdravstvenoj ustanovi kako bi Vam utvrdili povrede koje su nastale usled ujeda i kako bi dobili adekvatnu terapiju i sprečili potencijalnu infekciju. Medicinskom dokumentacijom dokazujete da vas je ujeo pas jer u istoj lekar konstatuje da ste pretrpeli povrede i postavlja dijagnozu W 54. Nakon što vam je lekar pružio adekvatnu pomoć poželjno je da ovaj događaj prijavite policijskoj upravi na teritoriji grada gde Vas je pas ujeo ili JKP Komunalnoj službi koja je nadležna za zbrinjavanje pasa i da na taj način sprečite da lutalica napadne još nekog građanina. U slučaju da su postojali svedoci koji mogu da potvrde da Vas je napao i ujeo pas lutalica možete i njihovu izjavu koristiti kao dokaz u postupku o kojem ćemo Vam u daljem tekstu pisati.

Naime, nakon što ste obezbedili dokaze u vidu medicinske dokumentacije, potvrda policije o prijavi događaja , eventualne izjave svedoka, shodno članu 193. Zakona o parničnom postupku morate,  pre podnošenja tužbe sudu, da nadležnom Gradskom javnom pravobranilaštvu podnesete zahtev za naknadu nematerijalne štete nastale usled ujeda psa lutalice tačnije Komisiji koja će Vaš zahtev razmotriti i kasnije uputiti predlog Gradskom javnom pravobranilaštvu da zahtev prihvati i da sa vama kao oštećenim licem zaključi vansudsko poravnanje o naknadi štete ili da Vaš zahtev odbije. Ukoliko Gradsko javno pravobranilaštvo vaš zahtev odbije Vama preostaje da podnesete tužbu i da svoja prava ostvarite pred nadležnim sudom.

Ako ste pretrpeli štetu jer vas je ujeo pas lutalica nemojte da čekate već zatražite pravnu pomoć kako bi ostvarili vaša prava.