срб
/ eng
Linkedin

Dobro došli
na naš blog

Započeli smo ovaj blog da bismo delili iskustva i
informacije o temama relevantnim za našu praksu.

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD: PRAVNO-POLITIČKA POZADINA NALOGA ZA HAPŠENJE VLADIMIRA PUTINA

20. mar 2023, Advokat Nemanja Mišović

Dana 17. marta 2023. godine je mnoge od nas iznenadila udarna vest o izdavanju naloga za hapšenje ruskog predsednika, koja je sa podjednakom pažnjom propraćena kako u prozapadnim, tako i u proruskim medijima.

Pročitajte više

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KRIVIČNIM STVARIMA -IZRUČENJE OKRIVLJENOG-

15. sep 2022, Dušan G. Popović, advokat

Međunarodna pravna pomoć, shodno članu 2. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Republike Srbije, obuhvata:

1) izručenje okrivljenog ili osuđenog;
2) preuzimanje i ustupanje krivičnog gonjenja;
3) izvršenje krivične presude;
4) ostale oblike međunarodne pravne pomoći.

Pročitajte više

Jemstvo u krivičnom postupku

20. jun 2022, advokatski pripravnik Nikola Dučić

U ovom tekstu ćemo se osvrnuti na suštinu, svrhu i obeležja jemstva.

Pročitajte više

PRAVO NA NAKNADU ŠTETE NASTALE KAO POSLEDICA UJEDA PSA LUTALICE

05. maj 2022, Advokatski pripravnik Neda V. Sretenović

Sve češće se u praksi susrećemo sa slučajevima gde su građani napadnuti od strane pasa, najčešće lutalica, koji ničim izazvani napadaju građane tako što ih ujedu i pobegnu, a koji građani usled ujeda psa pretrpe nematerijalnu štetu za fizički bol, strah i naruženost ili pak materijalnu štetu u slučaju kada im pas usled napada i ujeda pocepa odeću. Iako se profitne i neprofitne organizacije trude da zbrinu pse lutalice kako bi ih zaštitili ipak lokalne samouprave ne preduzimaju potrebne mere kako bi se ova pojava što ređe javljala u praksi.

Pročitajte više

ZLOUPOTREBA POVERENJA STARIJIH LICA

16. dec 2021, Advokat Nemanja D. Mišović

Kada čovek dođe do poznih godina, svakog narednog dana u odnosu na prethodni je sve veća njegova zavisnost od mlađih osoba i od pomoći uopšteno a kod ne tako malog broja je i njihova sposobnost za rasuđivanje manja protekom vremena jer bitku sa godinama niko nikada nije dobio.

Pročitajte više

Projektno finansiranje i kupovina stana u izgradnji

21. sep 2021, Advokatski pripravnik Neda V. Sretenović

Doneli ste odluku da kupite stan, sledeće što treba da odlučite jeste da li kupiti stan u staroj gradnji, nekoj predratnoj zgradi interesantne arhitekture ili pak želite da to bude novi stan, novije arhitekture koji ćete sami preurediti po svom ukusu. Ako ste se odlučili za kupovinu stana u novogradnji onda ćemo Vam mi u daljem tekstu pomoći i bliže prikazati koje su prednosti,a koje mane kupovine stana u izgradnji i šta to predstavlja projektno finansiranje.

Pročitajte više

KRAJNJA NUŽDA ČL.20 KRIVIČNOG ZAKONIKA

09. sep 2021, Advokat Katarina D. Đorđević

Krajnja nužda je predviđena u članu 20 KZ i propisuje osnov isključenja krivičnog dela, uslove za postojanje navedenog instituta, odredbe o kažnjavanju učinioca i dužnost izlaganja opasnosti.

Pročitajte više

PONAVLjANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

03. sep 2021, Advokat Tatjana D. Đorđević

Ponavljanje krivičnog postupka može biti samo u korist optuženog, ne i na njegovu štetu, i može da usledi samo posle pravnosnažnosti presude.
Zakonik propisuje dva modela zahteva za ponavljanje krivičnog postupka:

Pročitajte više

USLOVNI OTPUST ČL.46 KZ I OPOZIVANJE USLOVNOG OTPUSTA ČL.47 KZ

20. apr 2021, Advokat Katarina D. Đorđević

Uslovni otpust je uređen čl.46 krivičnog zakona gde će sud uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se na slobodi dobro vladati, da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo.

Pročitajte više

Zelenaški ugovori

14. jan 2021, Adv. pripravnik Neda V. Sretenović

Ugovori koji su danas sve više prisutni u našoj zemlji i koji sve više postaju sfera interesovanja građana jesu zelenaški ugovori. Zelenaški ili nazvani u narodu ,,lihvarski’’ ugovori sastojali su se u kupovini roda od seljaka po mnogo nižoj ceni pre žetve, na zeleno , iskorišćavajući njihovu nuždu i pri tome ostvarujući nesrazmernu korist. Upravo ta nesrazmerna korist jeste jedna od odlika zelenaških ugovora .

Pročitajte više

Odlaganje krivičnog gonjenja čl.283 ZKP (Načelo oportuniteta)

12. jan 2021, Advokat Katarina D. Đorđević

Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičnjni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza:
- Da otkoni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu,
- Da plati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, fonda ili javne ustanove,

Pročitajte više

„ZELENI ADVOKAT – EKOLOŠKA TUŽBA“

25. sep 2020, piše: Dušan G. Popović, advokat

Pojam ekološkog prava određujemo kao skup pravnih normi koje se odnose na pitanja od značaja za zaštitu životne sredine ili na njih bitno utiču. Reč je o skupu pravnih normi kojima se uređuje kontrola zagađenja i upravljanje industrijskim zagađenjem, upravljanje vodom i otpadom, zaštita vazduha, zaštita od buke i vibracija, zaštita prirode, dobrobiti životinja i biodiverziteta, sprečavanje i ublažavanje posledica klimatskih promena.

Pročitajte više

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

17. sep 2020, Advokat Tatjana D. Đorđević

Za razliku od razvoda braka koji se pokreće tužbom zbog toga što su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika , sporazumni razvod braka pokreće se predlogom za sporazumni razvod braka saglasnošću volja oba bračna supružnika.

Pročitajte više

SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE

11. sep 2020, ADVOKAT KATARINA D. ĐORĐEVIĆ

Sporazum o priznanju krivičnog dela iz člana 313. Zakona o krivičnom postupku Rs. je pismena saglasnost volja javnog tužioca, s jedne strane i okrivljenog i njegovog branioca s druge strane, kojim okrivljeni svesno i dobrovoljno u potpunosti priznaje jedno ili više krivičnih dela.

Pročitajte više

Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

04. sep 2020, Advokat Kristian I. Dalea

Kada se zaposleni razbole ili dožive povredu bilo na radu ili van rada, u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, oni imaju pravo da odsustvuju sa rada zbog privremene sprečenosti za rad, a pored toga imaju i pravo na naknadu zarade dok ta sprečenost traje. Međutim, kao i u slučaju sa drugim pravima, i ovo pravo može da bude zloupotrebljeno. Značaj teme je naročito aktuelizovan zbog pandemije korona virusa, jer je to samo razlog više i dodatno oruđe zaposlenima za dovijanje i zloupotrebe. Stoga, postavlja se pitanje na koji način se poslodavci mogu zaštiti od ove negativne prakse ? Više o tome u daljem tekstu.

Pročitajte više

NAKNADA ŠTETE USLED SAOBRAĆAJNE NEZGODE

02. avg 2020, Advokat Nemanja Mišović

Tehnološka modernizacija društva je doveda do toga da u poslednjih nekoliko decenija broj učesnika u saobraćaju vrtoglavo raste. Logično, što više građana upravlja motornim vozilom to su veće šanse da se dogodi saobraćajna nezgoda. Ona se u najširem smislu definiše kao nemili događaj na putu u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je pričinjena materijalna šteta ili je najmanje jedno lice povređeno ili izgubilo život. Imperativ za svako ljudsko biće u ovakvim situacijama treba da bude očuvanje života i zdravlja u najvećoj mogućoj meri. Međutim, prirodno je, da se odmah iza ovih neprikosnovenih vrednosti postavi i pitanje finansijskih posledica saobraćajne nezgode. Što će biti i centralni predmet izlaganja u daljem tekstu.

Pročitajte više

Vek tradicije u advokaturi

08. jul 2020,

Naša kancelarija počela je sa radom pre 90 godina, 15. septembra 1930. godine. Njen osnivač, advokat Dragoljub M. Đorđević, rođen je 1897. godine u Zaječaru.

Pročitajte više

Međunarodni krivični sud

03. jul 2020, Dragoljub J. Đorđević i Jovana D. Đorđević Sijerić

Međunarodni krivični sud je veoma važna institucija i tekovina novog međunarodnog poretka koji je osnovan u cilju sankcionisanja najozbiljnijih krivičnih dela kojima se povređuje međunarodni krivično - pravni poredak.

Pročitajte više

Dobro došli!

03. jul 2020,

Tim advokatske kancelarije Đorđević&Đorđević.

Pročitajte više